November - 2018
H K S C P S V
  01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30  

Vezetés és szervezés (MSc) mesterszak

A mesterképzésért felelős kar: Gazdálkodástudományi Kar

Szakfelelős: Dobák Miklós egyetemi tanár

 

A mesterképzési szak megnevezése: Vezetés és szervezés

Képzési terület: gazdaságtudományok

A képzési idő félévekben: 4 félév

A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit

 

A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

 •  végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc)
 • szakképzettség: okleveles közgazdász vezetés és szervezés szakon
 • a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Economist in Management and Leadership

 

A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:

A képzés célja a vállalkozások, valamint a közszféra szervezetei számára olyan szakemberek képzése, akik megalapozott és integrált szakmai ismeretekkel rendelkeznek a menedzsment széles és a választható szakirányuknak megfelelő szűkebb területén. Megszerzett tudásuk birtokában képesek elemezni, tervezni, irányítani a versenyszektor és a közszféra szervezeteinek munkafolyamatait. Képesek újonnan felmerülő problémákat felismerni, elemezni és megoldani, miközben az egyéni és szervezeti tanulás megismert kategóriáit használják, valamint az innovációra és a kreatív gondolkodásra való képességeiket hasznosítják. Megfelelő ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására is.

 

A mesterképzési szakon végzettek ismerik

 • a vezetés- és szervezéstudomány és gyakorlat korszerű irányzatait és eredményeit;
 • a korszerű informatikával és know-how-val támogatott vezetési és szervezési módszereket és azok gyakorlati alkalmazását;
 • a szervezetek működése során felmerülő problémák és új jelenségek megoldási módozatait, illetve a kritikus feldolgozására irányuló módszereket;
 • a képzés szakirányának megfelelő területen az alapvető (funkcionális) gyakorlati módszereket és megoldásokat, valamint ezek hasznosításának lehetőségeit.

 

A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:

 • a hazai és nemzetközi munkaerőpiacon megfelelő alkalmazási (foglalkoztatási) lehetőségek felismerésére és kihasználására;
 • kellő gyakorlati tapasztalat birtokában vezetői feladatok végzésére;
 • a szervezetek működésével kapcsolatban – egyénileg vagy csoport tagjaként – szakmailag megalapozott vélemény megfogalmazására, döntés-előkészítésre és döntéshozatalra;
 • a szakiránynak megfelelő további ismeretek birtokában speciális munkakörök betöltésére;
 • a tanult ismeretek és megszerzett tapasztalatok birtokában saját vállalkozás irányítására és működtetésére;
 • a szak tudományágában a kutatások és azok eredményeinek kritikus értékelésére; tudásuk, képességeik és készségeik folyamatos, egy életen át tartó fejlesztésére.

 

A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:

 • kreativitás, rugalmasság;
 • elemző és szintetizáló készség;
 • problémafelismerő és megoldó készség;
 • intuíció és módszeresség;
 • kitartás és stressz tűrő képesség;
 • alkalmasság az együttműködésre, a csoportmunkában való részvételre, kellő gyakorlati tapasztalat birtokában vezetői feladatok ellátására;
 • elkötelezettség és igény a minőségi munkára;
 • igényesség a szakmai továbbképzésben való részvételre.

 

A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:

 

Alapozó ismeretkörök: 15-30 kredit

 • Kvantitatív módszerek, üzleti közgazdaságtan, menedzsmenttörténet, döntéselmélet, marketingmenedzsment ismeretek, haladó pénzügyi és számviteli ismeretek.

 

A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 30-45 kredit

 • Szervezetelmélet, stratégiai menedzsment, szervezeti magatartás és stratégiai emberi erőforrás menedzsment, változásvezetés, információs erőforrások menedzsmentje, menedzsment kontroll rendszerek.

 

Differenciált szakmai ismeretek: 30-40 kredit

 • Stratégiai és szervezeti modellek, folyamatmenedzsment és információtechnológia, szervezetfejlesztés, szervezeti kultúra kutatása és fejlesztése, teljesítménymérés- és értékelés, üzletiintelligencia-rendszerek.

 

Diplomamunka: 15 kredit

 

 

Idegennyelv-ismeret követelményei:

A mesterfokozat megszerzéséhez angol nyelvből legalább középfokú C típusú vagy egy élő idegen nyelvből államilag elismert legalább középfokú C típusú szaknyelvi nyelvvizsga vagy egy élő idegen nyelvből államilag elismert felsőfokú C típusú nyelvvizsga letétele, illetve ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

 

A mesterképzésbe való felvétel feltételei:

A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 60 kredit a korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben:

 • módszertani alapismeretek (15 kredit): matematika, statisztika, informatika;
 • közgazdasági alapismeretek (10 kredit): mikro- és makro ökonómia, nemzetközi gazdaságtan, környezetgazdaságtan, gazdaságelmélet, gazdaságstatisztika, közgazdaság-elmélettörténet, gazdaságmodellezés, gazdaságpolitika, ágazati és funkcionális gazdaságtan, közösségi gazdaságtan;
 • üzleti alapismeretek (15 kredit): vállalati gazdaságtan, gazdasági jog, marketing, pénzügy, számvitel, döntéselmélet és módszertan, üzleti etika, üzleti kommunikáció, adózási ismeretek, vállalati pénzügyek;
 • társadalomtudományi alapismeretek (10 kredit): EU-ismeretek, közpolitikai ismeretek, gazdaságtörténet, szociológia, filozófia, pszichológia;
 • szakmai ismeretek (10 kredit): értékteremtő folyamatok menedzsmentje, vezetés és szervezés, üzleti tervezés, vállalkozásmenedzsment, stratégiai tervezés, controlling, emberi erőforrás gazdálkodás, vezetői készségfejlesztés, információs rendszerek.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 30 kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.

 

Elhelyezkedési lehetőség:

A fejlett piacgazdaságokban erős igény mutatkozik olyan gazdasági szakemberek iránt, akik közgazdasági, társadalomelméleti, alkalmazott gazdaságtudományi és módszertani ismeretek, valamint szakirányú menedzsment tudásuk birtokában képesek a gazdálkodó szervezetek és intézmények struktúráinak és folyamatainak tervezésére, elemzésére, irányítására, szervezésére.

Utolsó frissítés: 2018.10.19.