November - 2018
H K S C P S V
  01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30  

Szakleírás

KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK


1. Az alapképzési szak megnevezése: gazdaságinformatikus

2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:
– végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BSc),
– szakképzettség: gazdaságinformatikus
– a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Computer Economist

3. Képzési terület: informatika

4. Képzési ág: informatikai

5. A képzési idő félévekben: 7 félév

6. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 210 kredit
6.1. A képzési ágon belüli közös képzési szakasz minimális kreditértéke: –;
6.2. A szakirányhoz rendelhető minimális kreditérték: 40 kredit;
6.3. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték:10 kredit;
6.4. A szakdolgozathoz rendelt kreditérték: 15 kredit;
6.5. A gyakorlati ismeretekhez rendelhető minimális kreditérték: 95 kredit;
6.6. Intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzésben szerezhető minimális kreditérték: –.


7. Az alapképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:

A képzés célja gazdaságinformatikusok képzése, akik képesek az információs társadalom feltétel- és értékrendszerében a valós üzleti folyamatok, a folyamatokban rejlő problémák megértésére és megoldására, az értékteremtő folyamatokat támogató informatikai feladatok menedzselésére, az információtechnológia korszerű lehetőségeit kihasználva a szervezetek tudásbázisának és üzleti intelligenciájának a növelésére, az infokommunikációs folyamatok és technológiák együttműködésen alapuló modellezésére, folyamatok szabályozására és tervezésére, a problémák feltárására, a problématér definiálására, alkalmazások fejlesztésére, működtetésére és a működés elvárt minőségnek megfelelő felügyeletére, továbbá kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához.

Alapfokozat birtokában a gazdaságinformatikusok – a várható

szakirányokat is figyelembe véve – képesek:

➜ a közgazdasági és az informatikai szakterületek ismeretanyagának alkalmazására;
➜ az üzleti problémák IT-vel támogatott megoldására;
➜ szakképzettségüknek megfelelő feladatok felelősségteljes végrehajtására;
➜ az adott szakterület új ismereteinek és eredményeinek a befogadására;
➜ folyamatos tanulásra, saját tudásuk bővítésére, új kompetenciák elsajátítására;
➜ kommunikációs készségük, tárgyalóképes idegennyelv-ismeretük birtokában partnerekkel, gazdasági, közgazdasági szakemberekkel, informatikai fejlesztéseket végző munkatársakkal való hatékony együttműködésre.

Alapfokozat birtokában a gazdaságinformatikusok – a várható

szakirányokat is figyelembe véve – alkalmasak:

➜ üzleti folyamatok megértésére, elemzésére, a végrehajtást segítő szoftveralkalmazások tervezési munkáinak elvégzésére, egyszerűbb programozási feladatok végrehajtására;
➜ rendszerfejlesztési elvek és módszerek alkalmazására, fejlesztőeszközök (üzleti modellezés és/vagy számítógéppel támogatott fejlesztés eszközei) használatára;
➜ adatbázisok tervezésével, létrehozásával és menedzselésével kapcsolatos feladatok ellátására;
➜ a gazdasági alkalmazások adaptációjára, az IT – alkalmazások bevezetéséhez szükséges szervezeti változtatások kezdeményezésére, a végrehajtásban az együttműködésre;
➜ az üzleti és informatikai szakemberekkel együttműködve, felhasználva a leghatékonyabb IT-megoldásokat a gazdasági problémákra megoldási változatok készítésére, informatikai támogatás és/vagy fejlesztés kezdeményezésére, végrehajtására;
➜ a szervezet informatikai egységének menedzselésére, a működtetési kockázatok kezelésére, kisebb fejlesztési és üzemeltetési projektek tervezésére és irányítására, informatikai feladatok outsourcing megoldásaiban és auditálásában az együttműködésre;
➜ gazdasági alkalmazások működtetésére, felhasználói szolgáltatások ellátására (operatív, menedzsment-szintű és felsővezetői információigények meghatározására és kielégítésére, vállalatirányítási és döntéstámogató rendszerek használatára, kliens-szerver architektúrák és egyéb hálózati környezetek adat- és rendszermozgatási feladatainak ellátására).

8. A törzsanyag (a szakképzettség szempontjából meghatározó) ismeretkörök:
➜ természettudományos alapismeretek: 20–40 kredit
analízis, valószínűségszámítás, statisztika, operációkutatás, matematika, számítástudomány, egyéb természettudományos ismeretek;

➜ gazdasági és humán ismeretek: 30–40 kredit
közgazdaságtani, vállalatgazdaságtani, gazdaságtudományi, pénzügyi, jogi ismeretek, EU-ismeretek, menedzsment, vezetéselméleti (döntéselmélet, módszertan);

➜ szakmai törzsanyag: 65–110 kredit
rendszertechnikai modul (számítógép-architektúrák, operációs rendszerek, számítógép-hálózatok), szoftvertechnológia modul (programozáselmélet, programnyelvek, programtervezés); információrendszer modul (adatbázis-kezelés, IR-architektúrák, -fejlesztés, -menedzselés, minőségbiztosítás, integrált fejlesztőeszközök, fejlesztési támogatások, informatikai audit, integrált vállalatirányítási rendszerek, speciális alkalmazások); differenciált szakmai ismeretek.

9. Nyelvi követelmények:
Az alapfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert középfokú C típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szükséges.

A szak képzési és kutatási előzményei az intézményben
A Budapesti Corvinus Egyetemen, illetve jogelődein a gazdasági képzésnek sok évtizedes hagyománya van, és a gazdasági képzéshez illeszkedő informatikai képzés több mint három évtizeddel ezelőtt kezdődött. Ezen idő alatt – a technológia gyors fejlődésének következtében – számos új képzési struktúrát kellett kialakítani. 1990-tôl kezdve egyidejűleg két kihívásnak is meg kellett felelni: (1) az európai mobilitásba intenzíven bekapcsolódva át kellett dolgozni, illetve ki kellett alakítani a nemzetközileg is csereszabatos oktatási anyagokat és formákat, (2) az átalakuló gazdaság feltételei közepette a hazai munkaerőpiacon is kurrensnek számító gazdasági informatikai ismeretekkel kellett a hallgatókat felvértezni.
A Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem a Budapesti Egyetemi Szövetség tagjaként 1993–94-ben kezdett dolgozni az alkalmazás-orientált informatikai képzés kimunkálásán.
Az oktatás korszerűsítésével párhuzamosan, intenzív pályázati tevékenységek következtében jelenlétünket a hazai és európai K+F közösségben az átlagosnál erősebbnek minősítették. A jelenlegi pályázat-portfólió: öt európai uniós projekt, négy bilaterális egyezmény keretében folyó és két hazai projekt.


Az alapszakra épülő (tervezett) mesterképzés és a tehetséggondozás

■ A Gazdaságinformatika alapszakra többféle mesterképzés épülhet. Az alapképzéshez tematikájában szorosan kapcsolódó mesterszak a Gazdaságinformatika MSc (Üzleti és közszolgálati informatika, E-business valamint Modellezési szakiránnyal), ez tartalmában a hagyományos szakosított MBA kurzusokhoz áll a legközelebb.

A hallgatók továbbtanulásra való felkészítése az alapszakon belül a hatodik-hetedik szemeszterben sorra kerülő egyéni projektmunkában valósítható meg leginkább. A képzésnek ebbe a szeletébe a későbbi felhasználók, alkalmazók könnyen bevonhatók. A kölcsönös érdekek miatt a rendszerszállítók, szoftvergyártók, rendszerintegrátorok szintén érdekeltek a kurzusok gyakorlati orientációjának kialakításában. Ez legalább három előnnyel jár: (1) a gyakorlat nagyon szoros ellenőrzése és visszacsatolása az oktatáshoz, minőségi kontroll, (2) a végzés utáni elhelyezkedés nem egy adott időpontra szűkül, hanem hosszabb időszakot átfogó folyamatos tevékenység, (3) az üzleti és közszolgálati szféra intenzív bekapcsolása lehetővé teszi a pályaorientációs és specializációs célú, rövid ciklusú tanfolyamok indítását is.

Utolsó frissítés: 2018.10.19.