November - 2018
H K S C P S V
  01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30  

Szakleírás

Képzési és kimeneti követelmények


1. Az alapképzési szak megnevezése: Gazdálkodási és menedzsment

2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:
– végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor, rövidítve: BA),
– szakképzettség: közgazdász gazdálkodási és menedzsment alapképzési szakon
– a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: BA in Management and Business Administration

3. Képzési terület: gazdaságtudományok

4. Képzési ág: üzleti

5. A képzési idő félévekben: 7 félév

6. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 + 30 kredit
6.1. A képzési ágon belüli közös képzési szakasz minimális kreditértéke: 80 kredit;
6.2. A szakirányhoz rendelhető minimális kreditérték: 27 kredit;
6.3. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhetô minimális kreditérték: 9 kredit;
6.4. A szakdolgozathoz rendelt kreditérték: kritériumkövetelmény kredit nélkül;
6.5. A gyakorlati ismeretekhez rendelhetô minimális kreditérték: 102 kredit, amelybôl az összefüggő szakmai gyakorlat kreditértéke: 30 kredit.


7. Az alapképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
■ A képzés célja: olyan gazdasági szakemberek képzése, akik közgazdasági, társadalomelméleti, alkalmazott gazdaságtudományi és módszertani ismereteik és szakirányú tudásuk birtokában képesek a gazdálkodó szervezetek és intézmények folyamatainak tervezésére, elemzésére, valamint a gazdálkodói, vállalkozói tevékenységek és folyamatok irányítására, szervezésére, továbbá kellő ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához.

Az alapfokozat birtokában a gazdálkodási és menedzsment alapképzési

szakon végzettek ismerik:

➜ a gazdálkodás alapfogalmait, fő összefüggéseit, a gazdálkodásra ható tényezőket és azok befolyásolására használatos módszereket,
➜ az erőforrásokkal, termelési tényezőkkel való gazdálkodás irányelveit, tervezési, elemzési, értékelési, lebonyolítási eszközeit, módszereit,
➜ a gazdálkodási folyamatok irányításának, szervezésének és működtetésének alapelveit és módszereit,
➜ a szervezetek és intézmények létrehozására, struktúrájuk, szervezeti magatartásuk kialakítására és változtatására vonatkozó alapelveket és módszereket.

Az alapfokozat birtokában a gazdálkodási és menedzsment alapképzési

szakon végzettek alkalmasak:

➜ a gazdálkodó szervezetekben szakképzettségüknek megfelelő munkakörök betöltésére,
➜ a problémamegoldó technikák vállalati döntések előkészítésében való alkalmazására,
➜ idegen nyelven és az informatika segítségével is a hazai és a nemzetközi üzleti környezetben hatékonyan kommunikálni,
➜ a környezeti változásokhoz való alkalmazkodásra, az önálló karrierépítésre tapasztalatainak értékelése és folyamatos továbbképzés útján; az
alapképzésben megismert szakterület gyakorlati úton való kiszélesítésére,
➜ önálló munka végzésére a vállalati rendszer különböző részterületein,
➜ a gazdálkodó szervezetek általános gazdálkodásához és szervezéséhez kapcsolódó munkakörökben vezetői feladatok ellátására.


8. A törzsanyag (a szakképzettség szempontjából meghatározó) ismeretkörök:

➜ közgazdaságtani, módszertani és üzleti alapozó ismeretek: 80–90 kredit
matematika, statisztika, informatika, mikro- és makroökonómia, nemzetközi gazdaságtan, pénzügytan, vállalati gazdaságtan, gazdasági jog, marketing, számvitel menedzsment, üzleti kommunikáció, szaknyelv, környezet-gazdaságtan, egyéb alapozó üzleti ismeretek;

➜ társadalomtudományi alapismeretek: 10–20 kredit
EU, általános és gazdasági jogi ismeretek, gazdaságtörténet, szociológia, pszichológia, filozófia;

➜ szakmai törzsanyag: 70–90 kredit
vállalati pénzügyek, számviteli elemzés, emberi erőforrás gazdálkodás, marketing menedzsment, vezetés és szervezés, értékteremtő folyamatok menedzsmentje, döntéselmélet és módszertan, kontrolling, üzleti etika, stratégiai tervezés.

9. Szakmai gyakorlat:
Az alapképzési szakon egy félévig tartó összefüggő szakmai gyakorlatot kell szervezni.

10. Nyelvi követelmények:
Alapfokozat megszerzéséhez államilag elismert legalább középfokú C típusú szaknyelvi vagy felsőfokú C típusú általános nyelvvizsga, illetve ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szükséges.

A szak létesítésének előzményei az intézményben
A Gazdálkodási és menedzsment alapszak olyan elméleti és gyakorlati ismereteket nyújt, melyek egyfelől képessé teszik a hallgatókat a (mikro) gazdasági életben, az üzleti, a non-profit és a közszolgálati szervezeteknél való közvetlen munkavégzésre, másfelől felkészíti őket a mester szintű képzésre. Az alapszak előzményét a társadalomtudományok területén, a gazdálkodás- és szervezéstudományok ágba sorolt akkreditált és jelenleg működő szakok képezik (a Budapesti Corvinus Egyetem mellett a Pécsi Tudományegyetemen, az Általános Vállalkozási Főiskolán, a Szent István Egyetemen, a Budapesti Gazdasági Főiskolán, a Nemzetközi Üzleti Főiskolán, az Eötvös József Főiskolán, a Szegedi Tudományegyetemen).
Ezen szakok elterjedtsége, illetve minden tekintetben gyakorlatorientált képzési programja következtében feltételezhető, hogy az új alapszak változatlan népszerűséggel bír majd, s a munkaerőpiac szereplői is elismerik az itt szerezhető diploma létjogosultságát.

Az alapszakra épülő (tervezett) mesterképzés és a tehetséggondozás

■ Az alapképzés során kiemelt figyelmet fordítunk a Gazdálkodási és menedzsment szak hallgatói közül azokra, akik a képzés elméleti alapjaival behatóan és intenzíven kívánnak foglalkozni. (A Gazdaságelméleti szakirányt éppen a legtehetségesebb diákok kiválasztására és gondozására hozzuk létre.) Ez a hallgatói kör képezi a később beinduló mesterképzés bázisát.
A hallgatók továbbtanulásra való felkészítése az alapszakon belül az ötödik-hatodik szemeszterben sorra kerül egyéni projektmunkában valósítható meg leginkább.
Az alapszak sajátossága, hogy a végzettek bármely tervezett üzleti mesterszakon (pénzügy, számvitel, marketing stb.) nehézségek nélkül folytathatják tanulmányaikat. Az alapszak szerves folytatásának tekinthető mesterszak a Vezetés és szervezés mesterszak, amelynek keretében több szakirányon történik a képzés. Ezek a következők lehetnek: Szervezetalakítás és folyamatszervezés (Organisation Design and Process Management), Kontrolling és teljesítménymenedzsment (Management Control and Performance Management), Emberi erőforrás menedzsment és szervezetfejlesztés (Human Resource Management and Organisation Development), Üzletviteli tanácsadás (Business Consulting), Termelés és szolgáltatásmenedzsment (Production and Operations Management), Információmenedzsment (Information Resource Management).
A Vezetés és szervezés mesterszak elvégzése után a hallgatók megalapozott és integrált szakmai ismeretekkel rendelkeznek a menedzsment széles és – a választható szakirányuknak megfelelő – szűkebb területén. Képesek elemezni, tervezni, irányítani a versenyszektor és közszféra szervezeteinek munkafolyamatait, valamint képesek csoportban dolgozni, csoportokat és a csoportban dolgozó embereket vezetni. Képesek újonnan felmerülő problémákat felismerni, elemezni és megoldani, miközben az egyéni és szervezeti tanulás megismert kategóriáit használják, valamint az innovációra és a kreatív gondolkodásra való képességeiket hasznosítják. Elkötelezettek a minőség, a fenntarthatóság és a sokszínűség iránt. A tehetséggondozás eddig ismert formái mellett kiemelten kívánjuk alkalmazni azokat a megnyíló – elsősorban európai uniós – ösztöndíj-lehetőségeket, amelyek felgyorsíthatják a hallgatók tapasztalatszerzését és később a munkaerőpiacra való beilleszkedését.
A tanterven kívüli oktatás és kutatás speciális színterei egyetemünkön a szakkollégiumok.

A Rajk László Szakkollégium 30 éves fennállásának kezdetétől kialakult keretek között végzi tevékenységét. A kollégium tevékenységének három pillére – az igényes szakmai munka, a demokratikus, az egyén önfejlesztésére és aktivitására alapozó belső közélet, valamint a társadalmi érzékenység – határozza meg a működés alapjait.

A Társadalomelméleti Kollégium szakmai munkájának alapja a körök és előadások rendszere. A kör heti rendszerességgel tartott fél- vagy egyéves időtartamú kiscsoportos foglalkozás-sorozat, meghívott körvezetővel. Ennek során a körtagok alaposan körüljárnak a vonatkozó szakirodalom
feldolgozásával egy őket érdeklő témát. A TEK nemzetközi kitekintést is nyújt tagjainak.

A Széchenyi István Szakkollégium szintén az intenzív, elmélyült tanulmányokat tartja fő feladatának, a közvetlen demokrácia gyakorlásával és a közösségi élet fejlesztésével karöltve. Létszáma 60 fő körüli, tíz év átlagát tekintve kétszeres a túljelentkezés. Ma már nem csak a Budapesti Corvinus Egyetem hallgatói, hanem más egyetemek, elsősorban az ELTE hallgatói is tagjai lehetnek a kollégiumnak. Az egész egyetemi nyilvánosság részére meghirdetett előadásokat sokan látogatják. Évente 15–20 előadás megszervezésére kerül sor. A Széchenyi István Szakkollégium téli tábort is szervez szakmai orientációval.

Az Egyetemi Vállalkozói Kollégium filozófiája és oktatási rendszere a gyakorlatorientált vezetői ismeretek köré szerveződik. Az ún. szakmai csoportok a kollégium által legfontosabbnak vélt négy terület – a marketing, a számvitel, a pénzügy és a vezetés-szervezés – témaköreit ölelik fel.
A kurzusok szervezésénél fontos szempont, hogy az adott témát az egyetemen oktatott szemlélettől eltérő módon, más oldalról közelítsék. Évente mintegy 15–20 kurzus indul.

Utolsó frissítés: 2018.10.19.