Október - 2020
H K S C P S V
  01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 28 29 30 31  

Kérvények, formanyomtatványok

Kérvények letöltése

A használatban lévő kérvények elérhetőek itt: http://www.uni-corvinus.hu/index.php?id=8919

A következő kérelmek Neptun rendszerből érhetőek el:

 

Elektronikus tárgybefogadási kérelem levelező munkarend

A tárgybefogadási kérelem a 2014/15/1 félévtől elektronikus úton történik a levelező tagozaton.

A kérvényt a Neptunon keresztül kell leadni, az Ügyintézés – Kérvények – Kreditbefogadási kérvény útvonalon érhető el.

A kreditátvitel szabályait a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 8.§, valamint a kreditátviteli eljárás rendjéről szóló szabályzat tartalmazza.

Kérelem díja: egyszeri 4200 Ft, a befogadni kívánt tárgyak számától függetlenül. A díjat a tanulmányi osztály írja ki.

Leadási határidő: 2015. február 8. (vasárnap)

A kérvény kitöltésekor, ha több tárgy alapján szeretne elfogadtatni egy tárgyat, akkor a teljesített tárgynév, illetve a teljesített tárgykód mezőkbe vesszővel elválasztva gépelje be a teljesített tárgyak neveit, és kódjait. Kérjük, különösen ügyeljen az elfogadtatni kívánt tárgy nevének és kódjának helyes kitöltésére, amennyiben nem helyesen kerül kitöltésre a mező, a kérelme formai okból elutasításra kerül.

A levelező tagozat aktív tárgyainak listája, tárgykódokkal

Amennyiben a kérelemmel több, mint 10 tárgyat kíván befogadtatni, úgy adjon le új kérelmet. Egy félév során a levelező tagozaton bármely félév tárgyait befogadtathatja. Több mint 10 befogadtatni kívánt tárgy esetén is csak egyszer kerül kiírásra a tárgybefogadás díja.

A kérelemhez minden olyan esetben kötelező melléklet csatolása, amennyiben a hallgató a tárgyait nem a Budapesti Corvinus Egyetemről hozza. Ellenkező esetben formai okból elutasításra kerül.

A melléklet formai követelményei:

 • A mellékletet jpeg és pdf formátumban van lehetősége csatolni.
 • A több oldalas dokumentumokat egy file-ként kell csatolni.
 • A mellékletként csatolt dokumentumokat egyértelműen kell elnevezni.

A kérelemhez becsatolt melléklet eredeti példányát 15 munkanapon belül személyesen, vagy postai úton be kell mutatnia a tanulmányi előadójának, a kérvény azonosítójára hivatkozva, amennyiben ezt nem teszi meg, kérelme formai okból elutasításra kerül.

Csatolandó mellékletek: 

 • A teljesített tárgy hitelesített tematikája.
 • A teljesítés igazolása (leckekönyv, vagy hitelesített másolata).
 • Külföldön teljesített tárgy esetében a Learning Agreementet (mellékletekkel, kiegészítőkkel) is csatolni kell

 

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ:

 • A kreditátvitel szabályait a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 8.§, valamint a kreditátviteli eljárás rendjéről szóló szabályzat tartalmazza.
 • A kreditátvitel díjköteles: 4200 Ft / kérelem, melyet a gyűjtőszámlán keresztül kell rendezni.
 • Az operatív tantervben szereplő kötelező, vagy kötelezően választható tárgyat kizárólag a tantárgyfelelős által igazolt egyezőség esetén lehet elfogadtatni.  Két tantárgy akkor tekinthető egyezőnek, amennyiben a tárgyak ismeretanyagai közötti egyezés legalább 75%-os. Választható tárgyak keretének terhére beszámítandó tantárgyak esetében az egyezőséget vizsgálni kötelezően nem kell, de a hallgató kérheti egyezőség megállapítását is, amennyiben a máshol tanult tárgynak van a hallgató operatív tantervében megfeleltethető tárgy. Egyezőség megállapításáért a tárgyfelelős jogosult a hitelesített tantárgyi programok alapján.
 • A tantárgy annyi kreditértékkel ismerhető el, ahány kreditet a szak tantervében a helyettesített tantárgyhoz rendeltek. A megszerzett érdemjegy a tantárgy elismerésekor nem módosítható.  A tantárgyat befogadtatni korábban már lezárt félévre nem lehet. Ha a hallgató nem kéri egyezőség megállapítását és a tárgyat választható tárgyként kívánja befogadtatni, akkor a Bizottság annak tartalma alapján 3 kreditre értékelheti.
 • Más intézményben teljesített tárgy csak abban az esetben ismerhető el, ha az Egyetemen első alkalommal vette fel azt a hallgató. A más intézményből / karról befogadott tárgyak kreditértéke nem haladhatja meg az adott szakon az oklevél megszerzéséhez szükséges összes kredit 1/3-át. BA/BSc alapképzésben, illetve MA/MSc mesterképzésben a szabadon választható tantárgyak maximális kreditszámát az operatív tantervek tartalmazzák.
 • Ha külföldi részképzésben vesz részt a hallgató és a tárgyfelelős oktató a kiutazás előtt a „Learning Agreement” –et aláírásával már igazolta külföldön teljesített tárgy és hallgató operatív tantervében szereplő tárgy egyezőségéről a hallgatónak az eljárás során arról nem kell újra támogató aláírást szereznie, elegendő a kérvényhez a „Learning Agreement” másolatát csatolnia.
 • Szakmai gyakorlat nem akkreditálható.
 • Felsőoktatási intézményekben alapszakon (mesterszakon) teljesített tárgyakat mesterképzésen (alapképzésen) elfogadtatni nem lehet.

 

 

Utolsó frissítés: 2019.03.11.